Ana Sayfa
Sınav Kılavuzu
Başvuru Ekranı
Genel Bilgiler
Konu Anlatımı
Soru Bankası
Deneme Sınavı
Sunular
Çıkmış Sorular
Yönetici Atama Yönetmeliği
LİNKLER
Memurlar.net
Memurlar.biz
Kamudanhaber
Esenler Otogarı
 

 

 

 

 

 

Okul Yöneticisi Adayı

Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sanal Hazırlık Kitabı 2011

KARMA SORU BANKALARI (ilaveler devam edecektir)

                       

SORU BANKASI-1

1. Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre öğrencileri,ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda,yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun,yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki,insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ,aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevidir?
A) ilköğretim  B) Ortaöğretim    C) Yaygın eğitim  D) Yükseköğretim
Cevap: D ŞIKKI

2.  Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerinden biri değildir?
A) Yöneltme B) Liyakat  C) Her yerde eğitim D) Karma eğitim
CEVAP: LİYAKAT

3.  657 sayılı Kanun'a göre aylıktan kesme veya kademe,ilerlemesini durdurma cezası alan Devletmemurları, aşağıdaki görevlerden hangisine,atanabilirler?
A) şube müdürlüğü
B) Daire başkanlığı
C) Müsteşar yardımcılığı
D) Genel müdür yardımcılığı
Cevap: A şıkkı
4.  Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre il millî eğitim şube müdürünün üstdisiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A) il millî eğitim müdür yardımcısı
B) il millî eğitim müdürü
C) Teftiş kurulu başkanı
D) Vali
CEVAP: VALİ
5.  Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na göre mal varlığında önemli bir değişiklik olan okul müdürünün, en fazla kaç ay içerisinde mal bildiriminde bulunması gerekir?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4          cevap: 1ay

6.  Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakında Kanun'agöre  Atatürk'ü temsil eden bir heykelin iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak tahrip edilmesi durumunda hükmolunacak ceza yüzde kaç oranında artırılır?
A) 25    B) 30    C) 50    D) 100          cevap: 50

7.  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a göre en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
A) 9      B) 7      C) 5       D) 3                cevap:7

8.  657 DMK ya göre kıdem durdurma veya maaş kesim cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?
a)3         b)5         C)7        d)10                cevap:10

9.  657 DMKya göre herhangi bir suçtan tutuklanan memura maaşının kaçta kaçı ödenir?
a) 1/2
b)3/4
c)2/3
d)tamamı
cevap: C şıkkı

10.  1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun'a göre ilk mektebe muallimlik etmekte aczi kaç teftiş raporu ile sabit olan ilk mektep muallimi tekaüde sevk edilir?
A) İki    B) Üç    C) Dört     D) Beş                   CEVAP: 3
11.   Aşağıdakilerden hangisi, taşra teşkilâtı il kuruluşlarının hiyerarşik birimler yapısı içinde değildir?
A) Vali          B) İl Müdürlüğü         C) şube Müdürlüğü          D) Başmühendislik
CEVAP: DŞIKKI

12.   Aşağıdakilerden hangisi, iktisadî devlet teşekkülü ve kamu iktisadî kuruluşunun ortak adıdır?
A) Kamu iktisadî teşebbüsü     B) Bağlı ortaklık    C) İşletme    D) Müessese
Cevap: A ŞIKKI

13.  Resmi yazışmalarda kullanılacak kağıtların boyutları aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
a) A4 (210*290).
b) A4 (220*287).
c) A4 (230*297)
d) A4 (210*297
cevap: D şıkkı

14.  Üst ve aynı düzey makamlara yazılan resmi yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?
a) Arz ederim
b) Rica ederim
c) Arz ve rica ederim.
d) Hiçbiri.
CEVAP: A ŞIKKI
15.  Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne basılır?
a) yalnız ön yüzüne.
b) hem ön hem arka yüzüne.
c) arka yüzüne
d) yalnız ön sol köşesine
cevap: C şıkkı
16.  okul kütüphaneleri yönetmeliğine göre öğretmenler bir defada ençok kaç kitap ödünç alabilir?
a)3     b)4     c)5     e)6   CEVAP: 3
17.   1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na gör aşağıdakilerden hangisi Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden biridir?
A) Üretkenlik    B) Planlılık   C) Sınıflandırma D) Katılımcılık   CEVAP: b

18.   İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının internetteki alan adı (internet adresi) aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?
A) .edu   B) .org    C) .k12    D) .gov                CEVAP: k.12

 

19.  1789 Fransız İhtilali'nin getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk isyan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunan İsyanı    B) Mısır İsyanı   C) Sırp İsyanı    D) Ermeni İsyanı ve Arıburnu
Cevap: C

20.   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdaki fiil ve hâllerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektirir?
A) Verilen emirlere itiraz etmek
B) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
C) Toplu müracaat ve şikâyet etmek
D) Göreve sarhoş gelmek ve görev yerinde alkollü içki içmek
Cevap: C

 

SORU BANKASI-2

1. Aşağıdakilerin hangisi kamu hukukunun bölümlerinden değildir?
A)Medeni Hukuk B)İdare Hukuku C)Ceza Hukuku D)Mali Hukuk
Cevap:A


2.7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç asıl, kaç geçici maddeden oluşmaktadır?
A)177 asıl 16 geçici B)178 asıl,17 geçici
C)179 asıl 18 geçici C)180 asıl,19 geçici
Cevap:A
3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının benimsediği temel ilkelerden değildir?
A)Hukuk devleti ilkesi B)Sosyal devlet ilkesi
C)Ulusal devlet ilkesi C)Liberal devlet ilkesi
Cevap:D
4. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının görev ve yetkilerinden değildir?
A) Yasa koymak.
B) Başbakanı seçmek
C) Uluslar arası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
D) Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek.
Cevap:B
5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?
A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
B) Başbakanın isteği üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
C) Genelkurmay Başkanını atamak.
D) Kanunları yayımlamak.
Cevap:D
6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İl daimi encümeni valinin başkanlığında halkın seçtiği üyelerden oluşur.
B) Valinin aylık harcamalarının bütçeye uyğunluğunu il daimi encümeni denetleri
C) İl genel meclisinin kararları hiçbir makamın onayına tabi değildir.
D) İl özel idaresi başında valinin bulunduğu bir mülki idare kademesidir.
Cevap:B
7. Kural olarak yasama yetkisiTBMM'ye aittir.Bunun istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun B) Yönetmelik
C) KHK D) Tüzük
Cevap:C
8. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa girişte geçerli olan temel ilkelerden değildir?
A) Serbestlik ilkesi
B) Eşitlik İlkesi
C) Adalet
D) Görevin gerektirdiği niteliklerden başka niteliklerin aranmaması
Cevap:C
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 18 yaşını dolduran kişi memur olabilir.
B) 15 yaşını dolduran evli kişilerde memur olabilir.
C) Memur olabilmek için askerliğini yapmış olmak gerekir.
D) Sonradan Türk Vatandaşlığına alınanlar memur olabilirler.
Cevap:C
10. Devlet memurları kanununda aşağıdaki sınıflardan hangisi yer almaz?
A) Genel idare hizmetleri sınıfı
B) Teknik hizmetler sınıfı
C) Kültür hizmetleri sınıfı
D) Eğitim ve öğretim sınıfı
Cevap:C
11. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını aşağıdaki makamlardan hangisi vermeye yetkilidir?
A) Yüksek disiplin kurulu
B) İl milli eğitim disiplin kurulu
C) İl disipli kurulu
D) Atamaya yetkili amir veya valiler
Cevap:D
12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Memur çekilme başvurusundan sonra 45 gün çalışır.
B) Çekilme memur için bir haktır.
C) Çekilme istemi idarece kabul edilmedikçe memur görevinden ayrılamaz.
D) Çekilme istemini kabul edip etmeme idarenin takdirine kalmıştır.
Cevap:B
13. Memurluktan çıkarma cezasında disiplin soruşturmasının en geç ne kadar süre içerisinde açılması gerekir?
A) 2 ay içerisinde B) 4 ay içerisinde
C) 6 ay içerisinde D) 1 yıl içerisinde
Cevap:
14. En yüksek devlet memuru kimdir?
A) Genelkurmay Başkanı B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan D) Başbakanlık Müsteşarı
Cevap:D
15. İdari davalarda dava açma süresi ne kadardır?
A) 30 gün B) 45 gün C) 60 gün D) 75 gün
Cevap:C
16. İdare yargı kararını en geç kaç gün içinde uygular?
A) 30 gün B) 45 gün C) 60 gün D) 75 gün
Cevap:A
17. İdare Mahkemesinin tek hakimle vermiş olduğu kararlara karşı hangi mahkemeye itiraz edebilir?
A) Danıştay B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi D) Bölge idare mahkemesi
Cevap:D
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İptal davası:
A) Objetif nitelikli bir karardır.
B) İdari işlemin yok edilmesini sağlar
C) İdari sözleşmelerin iptal edilmesini sağlar
D) İcrai nitelikteki işlemlere karşı açılır.
Cevap:C
19. TBMM tarafından reddedilen kanun tasarı ve teklifleri,reddedildikleri tarihten itibaren ne kadar süre geçmedikçe geri verilemez?
A) 6 ay B) 10 ay C) 1 yıl D)10 yıl
Cevap:C
20. Eğitim hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisine girer?
A) Sosyal kamu hizmeti B) İktisadi kamu hizmeti
C) İdari kamu hizmeti D) Bilimsel kamu hizmeti
Cevap:C
21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi etkili teftişin özelliğidir?
A) Çözümleyici ve birleştiricidir
B) Her zaman aynı teftiş tekniğinden yararlanır
C) Cezalandırma yoktur
D) Teftiş planları esnek değildir
Cevap:A
22. Karara katılma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Motivasyonu artırır
B) Zaman kaybına yol açar
C) Personelin morali yükselir
D) İletişim sağlar
Cevap:B
23. Okullarda bulunan tüm güçleri birbirine uyumlu biçimde,eğitim amaçlarını gerçekleştirmeye yöneltmeye ne ad verilir?
A) Eşgüdüm B) Yönetme C) İşbirliği D) Örgütleme
Cevap:A
24. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde geleneksel yaklaşımı ifade eder?
A) Normal dağılıma göre öğrenci değerlendirilmesi esastır
B) Öğrenci üzerine odaklaşma
C) Öğretmen,öğrenme etkinliklerinin düzenleyicisidir
D) Tam öğrenmeye yöneliktir
Cevap:A
25. Aşağıdakilerden hangisi okula dayalı yönetimin faydalarından değildir?
A) Öğrenciler için daha iyi proğramlar
B) Personelin liderlik özelliklerini geliştirir
C) Yüksek kaliteli kararlar alınmasını sağlar
D) Uzmanlığın etkisini arttırır
Cevap:D
26. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi okul müdürünün en fazla zaman harcamaları gereken görev alanıdır?
A) Personel işleri B) Okul işletmeciliği
C) Öğrenci etkinlikleri D) Proğram geliştirme
Cevap:D
27. Aşağıdakilerden hangisi okulda yapılacak toplantılarda dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Toplantı kısa ve öz olmalıdır.
B) Yazılı duyuru yapılmalı
C) Gündem önceden bildirilmeli
D) Toplantı temiz ve katılanların rahat edebileceği bir ortamda yapılmalıdır
Cevap:A
28. Eğitim hakkı temel insan haklarından biridir.Bu hak aşağıdaki yasaların hangisinde öngörülmüştür?
A) Anayasada B) İnsan hakları evrensel bildirisinde
C) Milli eğitim temel kanununda D) Yukarıda sayılanların hepisinde
Cevap:D
29. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli eğitim sisteminin örgüt modelini yansıtmaktadır?
A) Merkezi yönetim-Diket örgüt B) Merkezi yönetim-Yatay örgüt
C) Yerinden yönetim-Dikey örgüt D) Yerinden yönetim-Yatay örgüt
Cevap:A
30. Hangi kurumda hem girdi hem çıktı aşamasında yöneltme zorunluluğu daha fazladır?
A) İlköğretim ikinci kademe B) Ortaöğretim
C) İlköğretim birinci kademe D) Yükseköğretim
Cevap:B
31. Eğitim sisteminde diğer sistemlerden en belirgin farklılığı hangi alanda olabilir?
A) Örgütlenme B) Ast-Üst C) Değişme D) Eşgüdüm
Cevap:A
32. Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünün kapsamı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)Genel eğitim B) Örgün eğitim C) İlköğretim D)Yaygın eğitim
Cevap:D
33. Aşağıdakilerden hangisiM.E.B: 'nın ana hizmet birimlerinden değildir?
A) İlköğretim Genel Müdürlüğü
B) Hizmetiçi Eğitim Dairesi başkanlığı
C) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Cevap:B
34. Resmi evrak üzerinde bulunan hata nasıl düzeltilir?
A) Hata silinir doğrusu yazılır.
B) Hatanın üzeri okunabilecek şekilde çizilir,doğrusu yazılır ve imzalanır.
C) Hatalı sayfa komisyon huzurunda imha edilir.
D) Hatalı sayfa yırtılır yeni bir sayfa eklenir.
Cevap:B
35. En iyi örgüt ve yönetim yapısı yoktur,en iyi örgüt ve yönetim şartlara göre değişir."anlayışı yönetimde hangi yaklaşımı ifade eder?
A) Toplam kalite yönetimi B) Sistem yaklaşımı
C) Z teorisi D) Durumsallık yaklaşımı
Cevap:D
36. Örgüt içerisinde yöneticiden beklenen davranış ya da anlamları ortak hale getirmesidir.Bu cümle ile yöneticinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Eşgüdüm B) İletişim C) Yöneltme D) Etki
Cevap:D
37. Bir sistemin çalışmalarını yönlendiren ve koordine eden alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üretim alt sistemi B) Alış veriş alt sistemi
C) Yönetim alt sistemi D) Uyarlama alt sistemi
Cevap:C
38. Bir eğitim işgöreninden,işyükü kapsamında yapması istenilen işlem ve eylemlerin toplamına ne denir?
A) Ödev B) Uğraşı C) İş D) Görev
Cevap:D
39. Okulda müdürün disiplin tutumu nasıl olmalıdır?
A) Sağlatıcı B) Özdenetimi yerleştirici
C) Caydırıcı C) Cezalandırıcı
Cevap:B
40. Toplumun değişen eğitim gereksinimlerini karşılamak için okulun yeniden örgütlenmesine ne denir?
A) Yenileşme B) Değişme C) Gelişme D) İyileştirme
Cevap:A

41.bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda enaz kaç daire başkanlığı bulunmadıkça genel müdürlük kurulamaz?
a)1
B)2
c)3
d)4
cevap:3
42. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurları, ilk defa göreve atanırken hangi derece ve kademeden göreve başlar?
DERECE KADEME
a) 10 2
b) 10 4
c) 12 2
d) 11 1
cevap: 12 2
43. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi derece ilerlemesinin şartlarından biri değildir?
a)Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olması
b)Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.
c)Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. Kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak.
d)Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte olmak.
Cevap: A

 

44. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Yabancı memleketlerde görev alacak memurlara memuriyet süresince toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?
a) 10 Yıl
b) 20 Yıl
c) 30 Yıl
d) 40 Yıl
cevap: 10 yıl
45.   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre uluslar arası kuruluşlarda görev alacak memurlara toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilir?
a) 11 Yıl
b) 21 Yıl
c) 31 Yıl
d) 41 Yıl
cevap: 21 yıl

46. talim terbiye kurulu başkan yardımcısının 2. sicil miri kimidr?
a) bakan b) ttk başkanı c) müsteşar d) müsteşar yardımcısı
cevap: bakan

47.  Devlet memurlarının müracaat ve şikayetlerinde izlenecek usul, aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikayet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikayet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır
cevap: Dşıkkı

 

 

48.  İki defa üst üste olumsuz sicil alan devlet memurları başka bir sicil amirinin emrine
atandıktan sonra da olumsuz sicil almaları halinde, kendileri hakkında yapılacak
işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başka bir sicil amirinin emrine atanabilir
b) Memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında emeklilik hükümleri uygulanır
c) Aylıktan kesme cezası verilir.
d) Kademe ilerlemesi cezası verilir
CEVAP: b şıkkı

49.  Olumsuz sicil alan devlet memurlarına, atamaya yetkili sicil amirince yapılacak
uyarıya karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç ay içinde itiraz edilir?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
CEVAP:1 AY
50.  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli izin Yönergesi'ne
göre izin vermeye yetkili amir, izne ayrılacak
memura, özel bir hüküm yoksa aşağıdaki
personellerden hangisine vekalet etme görevini
verir?
A) Makam ve unvan bakımından en yakın olana
B) Daha önce bu göreve vekalet etmiş olana
C) Hizmet bakımından en kıdemli olana
D) işini aksatmadan bu görevi yürütebilecek olana
Cevap: a şıkkı

 

SORU BANKASI-3


l-Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarının özelliklerinden değildir?
A)Kamu görevlilerine uygulanır
B)Kişiseldir                                                       
C)Savunma hakkı tanınmadan verilmez
D)Yargı karan beklenir.

2-Lisede görevli matematik öğretmeninin işlemiş olduğu fiilden dolayı hangi Kanuna göre disiplin cezası alır?
A)4357                         B)5442                          C)1702                         D)657

3-İlçe Milli Eğitim Müdürü işlemiş olduğu bir fiilden dolayı hangi Kanuna göre disiplin cezası alır?
A)1702                         B)657                           C)1402                          D)4357

4-4357 sayılı kanuna göre aşağıdaki cezalardan hangisi verilemez?
A)Uyarma                      B)Kusurlu sayılmak       C)Ücret ve Maaş Kesimi D)Kıdem İndirme

5-Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir değildir?
A)Okul Müdürü              B)Müdür yardımcısı         C)Milli Eğitim Müdürü   D)Kaymakam
6-Okul müdürü aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?

A)Uyarma             B)Kınama          C)Aylıktan Kesme            D)Kademe İlerlemesinin Durdurulması

7-Aşağıdakilerden hangisi İl Disiplin kurulunda bulunmaz?
A)Hukuk İşleri Müdürü         B)Defterdar           C)İlçe Milli Eğitim Müdürü     D)İ1 Sağlık Müdürü

8-Aşağıdakilerden hangisi İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda görevli değildir?
A)İlköğretim Müfettişleri kurulu başkanı
B)İ1 Milli Eğitim Müdürü
C)Valinin görevlendireceği İlköğretim okullarından bir müdür
D)İ1 Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

9-Aşağıdaki cezalardan hangisine yargı yolu açık değildir?
A)Uyarma         B)Devlet Memurluğundan Çıkarma        C)Kıdem İndirme         D)Aylıktan Kesme

10-Kendisine disiplin cezası tebliğ edilen bir memur kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
A)30 gün                       B)20 gün                       C)40 gün                       D)60 gün

11-Devlet memurluğundan çıkarma cezalarını gerektiren fiillerin haricindeki cezalan gerektiren fiillerde kovuşturmada zaman aşımı kaç gündür?
A)6 Ay                         B) l Ay                          C)3 Ay                          D)2 Ay

12-Disiplin   cezalarında   savunma   hakkı   kararın   tebliğinden   itibaren   kaç   gün   içinde kullanılmalıdır?
A)10 gün                       B)15 gün                       C)7 gün                         D)20 gün

13-Görevden uzaklaştırılan bir memur hakkında kaç gün içinde soruşturma başlatılmalıdır?
A) 15 gün                       B)5 gün                         C)10 gün                       D)20 gün

 

14-Bir memur soruşturma sırasında ne kadar sürekle görevden uzaklaştırılabilir?
A) l Ay                          B)3 Ay                          C)6 Ay                          D)12 Ay

15- Aşağıdakilerden hangisi soruşturma emri veremez?
A)Okul müdürü                   B)Bakanlıkta bakan
C)İllerde Vali                      D)İlçelerde Kaymakam

16-Aşağıdakilerden hangisi kamu davasını ortadan kaldıran sebeplerden değildir?
A)Ölüm                         B)Genel ve özel af          C)Zamanaşımı               D)Emeklilik

 

SORU BANKASI-3 Cevap Anahtarı:
1-D, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-D, 7-C, 8-D. 9-A, 10-D, 11-B, 12-C, 13-C 14-B, 15-A, 16-D

 

SORU BANKASI-4

l-Devlet memurlarının yargılanabilmeleri için hangi Kanuna göre amirinden izni alınır?
A)657 Sayılı Kanun'a göre                       B)1702 Sayılı Kanun'a göre
C)4483 Sayılı Kanun'a göre                     D)625 Sayılı Kanun'a göre

2-İlçede görevli bir memurun yargılanıp yargılanmaması konusunda ön inceleme emrini hangi
makam verir?
A)İlçe İdare Şube Başkanı                        B)Kaymakam
C)Birinci Sicil Amiri                                D)İkinci sicil Amiri

3-Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde yargılama izni hangi merciden alınır?
A)Ast Memurun bir üstünden                    B)Üst Memurun bağlı olduğu merciden
C)Ast memurun bağlı olduğu merciden     D)Her ikisinin ayrı ayrı üstlerinden

4-T.B.M.M.de görevli memurların yargılanması için hangi merci tarafından izin verilir?
A)Meclis Başkanı           B)Cumhurbaşkanı           C)Başbakan               D)T.B.M.M. Genel sekreteri

5-İlköğretim Müfettişleri Başkanının yargılanması için izni hangi merci verir?
A)Vali                            B)Kaymakam                 C)Milli Eğitim Müdürü   D)Milli Eğitim Bakanı

6-İzin   vermeye  yetkili   merci,  memurun  adli  yönden  yargılanmasını  gerektiren  bir  suçu öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içinde izin verilmelidir?
A)15gün                        B)30gün                        C)20 gün                        D)45 gün

7-İzin vermeye yetkili merciin izin verme süreci ne zaman başlar?
A)Şikayetçinin dilekçe tarihi
B)İnceleme emrinin muhakkike verildiği tarih
C)Şikayet dilekçesinin evrak kaydına girdiği tarih
D)Muhakkikin incelemeye başladığı tarih

8-Adli soruşturma izni için görevlendirilen muhakkiklerin makama yazdıkları rapora ne ad verilir?
A)Fezleke                      B)Soruşturma Raporu      C)İnceleme Raporu         D)Ön inceleme Raporu

9-Yetkili merci, hakkında yargılanması için izin vermesi halinde bir memur kaç gün içinde itirazda bulunabilir?
A)7 gün                          B)10 gün                        C)5 gün                          D)15 gün

10-Memurun yargılanması ile ilgili görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bölge idare mahkemesi                               B)İlk derece mahkemeleri
C)Memurun bulunduğu yerdeki mahkeme      D)Danıştay

11-Aşağıdaki suçlardan hangisi 4483 sayılı kanun kapsamına girer?
A)Rüşvet                                                      B)Devlet alım satımlarında menfaat sağlama
C)Memurun ticaretle uğraşması                   D)Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak

12-Aşağıdakilerden hangisi kamu davasını ortadan kaldırmaz?
A)Ölüm                          B)Genel ve Özel Af        C)Zaman aşımı               D)İstifa etmek

13-Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre istihdam şekillerinden değildir?
A)Memur                       B)Gündelikçi                  C)Sözleşmeli personel    D)Geçici personel

14-Bölge müdürlüklerinde bulunan memurlar için sicil amiri hangi mercidir?
A)Vali            B)Kaymakam             C)Genel Müdür           D)Bakanlar kurulunun belirlediği amir

15-Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı DMK'na göre verilen ceza değildir?
A)İhtar                 B)Kınama Cezası               C)Uyarma                        D)Aylıktan Kesme Cezası

SORU BANKASI-4 Cevap Anahtarı:
1-C, 2-B, 3-B, 4-D, 5-A, 6-B, 7-C, 8-D. 9-B, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-D, 15-A

 

SORU BANKASI-5

l-Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek hangi cezayı gerektirir?
A)Kınama cezası             B)Aylıktan kesme Cezası        C)Tevbih                D)Kınama Cezası

2-Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenlemek aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir?
A)Devlet Memurluğundan Çıkarma
B)Aylıktan kesme                                                  
C)Kademe İlerlemesinin durdurulması
D)Derece indirilmesi

3-Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak hangi cezayı gerektirir?
A)Kademe İlerlemesinin durdurulması
B)Maaş kesimi
C)Vekalet Emrine Alınmak
D)Devlet Memurluğundan Çıkarma

4-Aşağıdaki cezalardan hangisini okul müdürü re'sen verebilir?
A)Aylıktan kesme                         B)Kıdem İndirilmesi
C)Derece İndirilmesi                     D)Kademe İlerlemesinin İndirilmesi

 

5-Devlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdaki hangi kurul tarafından verilir?
A)İ1 Disiplin Kurulu                      B)Yüksek Disiplin Kurulu
C)Milli eğitim disiplin kurulu         D)İ1 İdare kurulu

6-Disiplin cezası vermede zaman aşımı süresi ne kadardır?
A)6Ay                           B) l Ay                           C)24 Ay                         D) 12 Ay

7-Disiplin cezası ne zaman uygulanır?
A)Suçun öğrenildiği tarihten itibaren uygulanır.
B)Cezanın verildiği tarihten itibaren uygulanır.
C)Disiplin kuruluna ulaştığı tarihten itibaren uygulanır.
D)Amirin uygulamak istediği tarihten itibaren uygulanır.

8-Kınama cezasına itiraz hangi makama yapılır?
A)İ1 disiplin kuruluna                           B)İlçe İdare kuruluna
C)Cezayı verenin bir üst amirine           D)Bölge idare mahkemesine

9-Görevden uzaklaştırılan memura uzaklaştırma süresi içerisinde ne kadar maaş ödenir?
A)Maaşının üçte biri                             B)Maaşının tamamı
C)Hiç maaş ödenmez                            D)Maaşının üçte ikisi ödenir

10-Görevden uzaklaştırılan bir memur hangi hallerde görevine iade edilmez?
A)Yargılamanın menine veya beraatine karar verilmesi,
B)Hükümden önce kovuşturmanın gen af ile kaldırılmasında
C)Memurluktan çıkarma cezasının haricinde disiplin cezası verilmesinde
D)Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar

11-Aşağıdaki cezalardan hangisi 1702 sayılı kanuna göre verilir?
A)Maaş Kesilmesi           B)Aylıktan Kesme          C)Meslekten Çıkarma     D)Kınama Cezası

12-Kıdem İndirme cezası hangi hallerde verilir?
A)Sarhoş olarak okula gelmek
B)İmtihanlarda not takdirinde tarafsız davranmamak
C)Öğretmenler toplantısına mazeretsiz olarak katılmamak
D)Amirine karşı saygısız tavır göstermek

13-İ1 İdaresinin başı ve mercii kimdir?
A)Kaymakam           B)Garnizon Komutanı          C)Vali           D)İl İdaresi Kurulu

14-Aşağıdaki valinin görevlerinden hangisi yanlıştır?
A)İ1 sınırları içinde tüm kolluk kuvvetlerinin amiridir.
B)Suç işlenmesini önlemek, düzen ve güveni sağlamak için tedbir alır.
C)İI bölge muhakemat müdürlerinin birinci derecede sicil amiridir.
D)İldeki mahkemeleri denetler

15-Aşağıdakilerden hangisi Kaymakamın görevlerinden değildir?
A)Hükümetin kararlarının neşir ve ilanının uygular
B)Valinin talimat ve emirlerini yürütür.
C)İlçe İdare Şube başkanlarının birinci derecede sicil amiridir.
D)İlçe şube başkanlarının atamasını yapar

 

SORU BANKASI-5 Cevap Anahtarı:
l-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-A, 12-B, 13-C, 14-D, 15-D

 

SORU BANKASI-6

l-Aşağıdaki hangi Kanuna göre mal beyanında bulunulması zorunludur?
A)3628 Sayılı Kanun      B)657 Sayılı Kanun        C)4603 Sayılı Kanun       D)5816 Sayılı Kanun

2-Aşağıdakilerden hangisi mal beyanında bulunma zamanlarından değildir?
A)Kanuna göre sonu (0) ve sonu (5) ile biten yılların şubat ayına kadar.
B)Seçimle gelinen görevlerde, seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde
C)Görevin sona ermesi halinde ayrılma tarihini müteakip l ay içinde
D)Her yıl mali yıl başında,

3-Vatandaşların ilgili makama verdikleri dilekçeye ne kadar sürede cevap verilmesi gerekir.
A)l ay                            B)2 ay                            C)3 ay                            D)4 ay

4-İlköğretim, aşağıdaki hangi yasa ile düzenlenmiştir?
A)1739 Sayılı Kanun    B)3797 Sayılı Kanun C)222 Sayılı Kanun      D)2916 Sayılı Kanun

5-İlköğretim Okullarını zorunlu ve kesintisiz 8 yıllık olarak düzenleyen Kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)222 Sayılı Kanun      B)4306 Sayılı kanun C)3628 Sayılı kanun     D)3797 Sayılı kanun

6-Dernekler Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi üye olamaz?
A)Köy muhtarı                B)Üniversite öğrencileri        C)Öğretmenler          D)Belediye Başkanları

7-Türk Bayrağı aşağıdakilerden hangisine örtülmez?
A)Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin tabutuna
B)Şehitlerin tabutuna
C)Atatürk heykellerine
D)Çalışma masalarına

8-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Türk Bayrağı, yırtık, soluk, delik, kirli buruşuk kullanılmaz
B)Türk Bayrağı kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli olarak çekili kalır.
C)Türk Bayrağı yakılmaz, yırtılmaz, yere atılmaz
D)Türk Bayrağı tatil başlangıcında çekilir, tatilin bittiği gün indirilir.

9-4455 Sayılı af kanuna göre hangi tarihten önceki işlenmiş olan suçlar ve cezalan affedilmiştir?
A)21 Mayıs 1999            B)22 Nisan 1999             C)23 Nisan 1999             D)23 Mart 1999

10-Aşağıdaki hangi disiplin cezası 4455 sayılı af kanununa göre affedilmemektedir?
A)Maaş kesilmesi Cezası                                      B)Kıdem İndirme Cezası
C)Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası         D)Meslekten çıkarma Cezası

11-Aday memurlara en fazla kaç gün eğitim verilebilir?
A)20gün                      B)30gün                      C)40gün                      D)60gün

12-Gizli sicil raporlan en son ne zaman verilir?
A)31 Aralık günü           B) 15 Mart Günü            C) l Ocak Günü             D) l Şubat günü
13-Milli   Eğitim    Bakanlığı   Okul-Aile   Birliği   yönetmeliği   hangi   kanuna   dayanılarak hazırlanmıştır?
A)222 Sayılı Kanun         B)3797 Sayılı Kanun       C) 1739 Sayılı Kanun       D)625 Sayılı Kanun

14-Okul müdürlüğündeki mühür kaybedilince aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Her hangi bir matbaada bastırılarak yerine konulur
B)Bakanlığa bildirilir ve soruşturma açılır, soruşturmanın sonucu beklenir.
C)Amire bildirilir ve yenisi istenir
D)Hiçbir şey yapılmaz

15-Okul müdür başyardımcıları haftada kaç saate kadar derse girerler?
A)4 saate kadar              B)2 saate kadar              C)6 saate kadar              D)8 saate kadar

SORU BANKASI-6 Cevap Anahtarı:
1-A, 2-D, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-D, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-A, 13-C, 14-B, 15-C

 

SORU BANKASI-7

1-Türk Eğitim Sistemi nasıl bir sistemdir?
A)Merkezcil Eğitim Sistemi                       B)Yerelcil Eğitim Sistemi
C)Dengeli Eğitim Sistemi                          D)özel Eğitim sistemi

 

2- Milli Eğitim Bakanlığının yapısı hangi kanunla belirlenmiştir?                                      
A)657 Sayılı Kanun        B)3739 Sayılı kanun       C)1702 Sayılı kanun       D)1739 Sayılı Kanun?

3-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün Alt sistemlerinden değildir?
A)Bakanlık Makamı                                  B)Ana hizmet Birimleri
D)Yardımcı Hizmet Birimleri                     D)İ1 Milli Eğitim Müdürlüğü

4-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün Yönetim alt sistemidir?
A)Danışma ve Denetim birimleri                 B)Bakanlık Makamı                                                 
C)Ana Hizmet Birimleri                               D)Talim ve Terbiye Kurulu           

5-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Örgütünün üretim alt sistemidir?                    
A)Personel Genel Müdürlüğü                     B)İlköğretim Genel Müdürlüğü
C)Teftiş kurulu Başkanlığı                          D)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

6-Aşağıdakilerden hangisi bakanlık makamını oluşturan birimlerden değildir?                   
A)Müdürler Kurulu                                   B)Bakan
C)Müsteşar                                                D)Müsteşar Yardımcıları

7- "Bakanlık hizmetlerinin Anayasaya ve yasalara, hükümetin genel siyaseti ile milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve bakanlığın, faaliyet alanına göre konularda öteki bakanlık ve kurumlarla iş birliği ve eşgüdümü sağlamakla görevli" aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müsteşar                                                 B)Bakan
C)Müsteşar Yardımcısı                              D)Genel Müdür

8-Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın sürekli kurullarından değildir?
A)Müdürler kurulu                                    B)Talim ve Terbiye Kurulu
C)Milli Eğitim Şurası                                D)İ1 İdaresi Kurulu

9-Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının Ana hizmet birimlerinden değildir?
A)Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü
B)Okul İçi Beden Eğitim, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı
C)Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D)Bakanlık Müşavirliği

10-Aşağıdakilerden hangisi bakanlığın danışma ve denetim birimlerindendir?
A)Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
B)Savunma Sekreterliği
C)Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
D)Personel Genel Müdürlüğü

11-Aşağıdakilerden hangisi Yardımcı Hizmet Birimlerinden değildir?
A) Özel Kalem Müdürlüğü,                            B)İşletmeler Dairesi Başkanlığı
C) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi    D)Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

12-Aşağıdakilerden hangisi eğitimin ilkelerinden değildir?
A)Genellik ve eşitlik                                   B)Eğitim Hakkı
C)Bireysel Farklılıklar                                D)Demokrasi Eğitimi

 

13-Aşağıdakilerden hangisi, "toplumun değişen eğitim ihtiyacını karşılamak için okulun yeniden örgütlenmesini" ifade eder?
A)Yenileşme                  B)Gelişme                      C)İyileşme                      D)Değişme

14-Aşağıdakilerden hangisi etkili okulların özelliklerinden değildir?
A)Uygun okul iklimine sahiptir                   B)Güçlü yönetimsel liderlik stilini benimserler
C)Etkin bir yöneltme sistemi vardır             D)Kararlar tek kişiden çıkar

15-İnsan kaynakları yönetiminin öncelikli amacı aşağıdaki seçeneklerden hangisine yöneliktir?
A)Örgütün yapı boyutuna                            B)Örgütün amaç boyutuna
C)Örgütün insan boyutuna                           D)Örgütün süreç boyutuna

SORU BANKASI-7Cevap Anahtarı
1-C, 2-B, 3-D, 4-B, 5-B. 6-A. 7-B, 8-D, 9-D. 10-A. 11-C. 12-C, 13-A. 14D, 15-C

 

SORU BANKASI-8

l-Bir örgütün etkililiği neye bağlıdır?
A)Amacını gerçekleştirmesine                        B)Üyelerinin sayısına
C)Örgütün büyüklüğüne                                 D)Örgütün yöneticisine
2-Aşağıdakilerden hangisi örgütün özelliklerinden değildir?
A)Örgütler toplumsal bir varlıklardır.               B)İnsanların yer aldığı varlıklardır.
C)Amaç yönelimlidirler.                                   D)Örgütler rasgele girişimlerdir.
3-Doğal örgütler hangi gereksinmeleri karşılar?
A)Toplumsal gereksinmeler                               B)Ait olma ve özdeşleşme duygusu
C)Onaylanmış davranışlarla ilgili bilgi sağlar.   D)Hepsi
4-Örgüt yapısını  ön plana çıkarıp, insan  unsurunu  ikinci  plana  bırakan  örgüt anlayışı aşağıdakilerden hangi kurama aittir?
A)Modern Kuram                                         B)Klasik Kuram
C)Neo Klasik Kuram                                   D) X Kuramı
5-Aşağıdakilerden hangisi okulun örgüt özelliklerinden değildir?
A)Okulun hammaddesi toplumdan gelen ve topluma giden insandır.
B)Okulun içinde çeşitli değerler barınır.
C)Okul örgütünde önemli olan yapıdır.
D)Okul denilen örgütün ürününü değerlendirme güçlüğü vardır.
6-Aşağıdakilerden hangisi okulun yönetiminde rol oynayan iç öğelerden değildir. ?
A)Anne-Baba                                               B)Okul Müdürü
C)Öğrenci                                                     D)Öğretmenler
7-Personelin davranışına ağırlık veren yönetim kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yönetsel Kuram                                        B)Davranışsal Kuram
C)Güdüleme Kuramı                                     D)Sistem kuramları
8-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sisteme örnektir?
A)Güneş sistemi                                            B)Eğitim Sistemi
C)Sindirim Sistemi                                        D)Mobil sistemi
9-Aşağıdakilerden hangisi yönetim süreçlerinden değildir?
A)Örgütleme                  B)Planlama                    C)İletişim                      D)İşe alma
10-AşağıdakiIerden hangisi eğitim örgütünde karar sürecine katılmanın faydalarından dır?
A)Sağlıklı karar alınır.                                   B)Karar vermede sorumluluk paylaşılır
C)Karara katılanlar etkin olmak ister.           D)Hepsi
11-"Etkili kıt kaynaklann akılcı bir biçimde kullanılması amacı ile geleceğe yönelik yönetici tarafından alınmış kararlardır" ifadesi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?
A)Örgütleme                                                  B)Planlama
C)Koordinasyon                                             D)Yönlendirme
12-"Yönetme yetkisi, örgütün tepesinde toplanır ve tepeden aşağıya doğru aktarılır" ifadesi
aşağıdaki hangi örgütlenmeyi açıklamaktadır?
A)Komite Tipi Örgütlenme                              B)Yatay Örgütlenme
C)Dikey Örgütlenme                                        D)Kurmay Örgütlenme
13-İletişimin sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki iletişim öğeleri sıralamasının hangisi doğrudur?
A)Kanal- Mesaj-Kaynak-Alıcı                          B)Alıcı-kaynak-mesaj-kanal
C)Geri bildirim-Alıcı-Kaynak-Mesaj-kanal     D)Kaynak-Kanal-Mesaj-Alıcı-Geri Bildirim
14-Alman kararın, yapılan planlama, örgütlemenin, iletişim ve eşgüdümü ne denli yara sağladığını ortaya çıkarma sürecine ne ad verilir?
A)Koordinasyon                                              B)Değerlendirme
C)Mesaj verme                                                D)Durum saptama
15-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin niteliklerindendir?
A)İletişim bir algılama olayıdır                         B)İletişim etkilemedir.
C)İletişime başlamak gerekir                             D)Hepsi

SORU BANKASI-8 Cevap Anahtarı -8:
l-A. 2-D, 3-D, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-D, 11-B, 12-C, 13-D, 14-B, 15-D

 

 

SORU BANKASI-9

1- ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINA KAÇ YAŞINI GEÇMİŞ KİŞİLER YENİ KAYIT YAPTIRAMAZLAR?
A- 18
B- 19
C- 20
D- 21
YENİ YAYINLANA YÖNETMELİĞE GÖRE 18 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMAK YENİ KAYIT ŞARTIDIR.
CEVAP: A OLACAK

2- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA NORMAL EĞİTİM YAPILAN LİSELERDE 1 DERS SAATİ KAÇ DAKİKADIR?
A- 40
B- 45
C- 50
D- 60
MADDE 7 - (1) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 45 dakikadır. Ancak, ikili öğretim yapan ortaöğretim kurumlarında bu süre mevsimlere göre 40 dakika olarak da uygulanabilir. İki ders arasındaki dinlenme süresi ise en az 5 dakikadır. İkili öğretim yapan okul veya kurumlarda dersler blok olarak yapılabilir. Normal öğretim yapan okul veya kurumlarda ise haftalık ders saati sayısı 2 ve üzerinde olan dersler zümre öğretmenler kurulu kararı ve okul müdürünün onayıyla art arda konulabilir.
CEVAP: B OLACAK

3- LİSELERDE SINIF VE KONTENJAN OLUŞTURURKEN SINIF MEVCUDU EN FAZLA KAÇ OLMALIDIR?
A- 30
B- 36
C- 40
D- 45
MADDE 8 - (1) Özel yönetmeliği bulunan okul veya kurumların şube mevcutları ile bu okul veya kurumlara her yıl alınacak öğrenci sayısı ve oluşturulacak şube sayıları okulun fiziki imkânları, donatımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak okul veya kurumların özel yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenir. Özel yönetmeliği olmayan okul veya kurumlarda ise alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 36 yı geçmemesi esas alınır.
CEVAP: B OLACAK

4- "................. öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir." BUDERS GRUBU AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A- ORTAK DERSLER
B- GENEL DERSLER
C- ALAN DERSLERİ
D- SEÇMELİ DERLER
(4) Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.
CEVAP: C OLACAK

 

5- Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden kaç gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenmelidir?
A- 5
B- 10
C- 15
D- 20
Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden 20 gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenir
CEVAP:  D OLACAK

6- Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın ........ ve ........... günleri bitiminde velilerine bildirilir.
YUKARIDAKİ NOKTALI YERLERE SIRASIYLA HANGİLERİ GELMELİDİR?
A- 3 - 5
B- 5 - 10
C- 7 - 14
D- 10 - 15
Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, okul veya kurum müdürlüğünce devamsızlığın beş ve onuncu günleri bitiminde velilerine bildirilir.
CEVAP: 5- 10 B OLACAK

7- Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu hangi yöntemle velilere bildirilir?
A- POSTA İLE
B- E-MAİL İLE
C- TELEFON İLE
D- KOLLUK KUVVETİ İLE
Devamsızlığı 15 günü aşanların durumları ile öğrencinin devamının sağlanamaması hâlinde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı hususu iadeli taahhütlü posta ile velilere bildirilir.
CEVAP: A OLACAK

8- LİSE ÖĞRENCİSİYKEN EVLİLİK YAPAN İKİ ÖĞRENCİ İÇİN AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ UYGULANIR?
A- OKULA DEVAMLARI SAĞLANIR VE VELİLERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILIR.
B- YAŞ ŞARTLARI SAĞLANMIŞSA İŞLEM YAPILMAZ
C- OKULLA İLİŞİKLERİ KESİLİR.
D- bAKANLIĞIN İLGİLİLER HAKKINDA VERECEĞİ YANIT BEKLENİR.
(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz. Öğrenci iken evlenenlerin kayıtları silinerek okulla ilişkileri kesilir.
CEVAP: C OLACAK

9- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA AŞAĞIDAKİ KURSLARDAN HANGİLERİ YOKTUR?
A- FEN KURULU
B- DANIŞMA KURULU
C- BİLİM KURULU
D- İLİM KURULU
f) Bilim, danışma, sanat proje vb Diğer kurullar
CEVAP: İLİM KURULU D OLACAK

10- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİPLAMALARI MEZUNİYETLERİNİ TAKİP EDEN KAÇ GÜN İÇİNDE SOĞUK DAMGA İÇİN MEMLERE GÖNDERİLİR?
A- 5
B- 10
C- 15
D- 20
d) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir
CEVAP: D OLACAK

11- TASDİKNAME TALEBİNDE BULUNAN ÖĞRENCİYE KAÇ GÜN İÇİNDE TASDİKNAME DÜZENLENEREK VERİLMELİDİR?
A- 3
B- 5
C- 7
D- 10
(3) Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç 3 iş günü içinde düzenlenir. İlgili müdür yardımcısı ve okul veya kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir. Tasdikname ile ayrılma durumu, sınıf geçme, kütük ve tasdikname defterlerine yazılır. Nakil dışında tasdiknameyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilirler. Ancak okullarından ayrıldıktan sonra geçirdikleri süre devamsızlıktan sayılır.
CEVAP: A OLACAK

12- Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, bayan öğretmenlere, doğumdan önce ve sonra kaç ay nöbet görevi verilmez?
        Doğumdan Önce    Doğumdan Sonra
A-              6 ay                      6 ay
B-              4 ay                      6 ay
C-              3 ay                     12 ay
D-              3 ay                      6 ay
Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
cevap: c olacak

 


 

Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Sanal Hazırlık Kitabı 2011

Müdür, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler için Okul Yönetim Rehberi

 

OKUL YÖNETİCİSİ REHBERİ   

www.okulyoneticisi.com